Bulevar Fontanov - soon
Kyiv, Ioanna Pavla II st. , 6
Mon-Fri: 7:00-22:30
Sat-Sun: 9:00-21:00
Vaclav Havel
Kyiv, Vaclav Havel Boulevard, 6(z)
Mon-Fri: 07:00-22:30
Sat-Sun: 09:00-21:00
Bohdan Khmelnitsky
Kyiv, B.Khmelnytskoho str. 58(a)
Mon-Fri: 07:00-22:00
Sat-Sun: 09:00-21:00
Sofia
Sofievskaya Borshagovka, Sobornaya st.140 (а), "EURO Park" Mall.
Mon-Fri: 07:00-22:30
Sat-Sun: 09:00-21:00